HOME

De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is opgericht op 13 januari 2010 en is een voortzetting van de gelijknamige werkgroep die in het jaar 2006 mede opgericht werd door de toenmalige burgemeester van Gaasterlân- Sleat, mevr. T.C.M. de Roos-van Rooden en welke destijds gehuisvest was in het bezoekerscentrum van Mar en Klif in Oudemirdum. De door ons gebruikte afkorting van de naam is: Stichting HWG.

Inmiddels is de stichting niet meer gehuisvest in Mar en Klif maar in Museum Stedhûs Sleat, Heerenwal 48, 8556 XW Sloten. Telefonisch bereikbaar op tel.06-40394493.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel de geschiedenis van Gaasterland te bestuderen en de kennis daarover te verspreiden en te bevorderen. Onder Gaasterland wordt verstaan de (geografische) streek van Reade Klif tot en met Spannenburg en van de Wâlde tot en met Tacozijl).

ANBI status: de stichting HWG heeft de ANBI status, dat wil zeggen dat zij voldoet aan de eisen van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent onder anderen dat mensen die ons financieel willen steunen door een schenking en/of een legaat, dit fiscaal vriendelijk kunnen uitvoeren. Uw belastingadviseur kan u daar nader over inlichten.

Gegevens stichting:
Naam:                  Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Adres:                  Meerweg 8, 8561AT Balk, telefoon 0514-602299
email:                   stichtinghwg@gmail.com
website:               http://www.historiegaasterland.nl/
Bankrekening:    NL84RABO 01540.26.395  tnv. Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
RSIN/fiscaal nummer: 8218.33.066
Inschrijving KvK nr  : 01171946

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:            Jan Geert Vogelzang, tel.0514-602961, jgvogelzang@gmail.com
Secretaris :            Sietske Dijkstra tel. 0514-602299, stichtinghwg@gmail.com
Penningmeester:   Yde Jan van de Lageweg tel.0541-601239, yjvandelageweg@tele2.nl

Het beloningsbeleid van de Stichting:
Alle functionarissen van de stichting zijn onbezoldigd, de aan de stichting verbonden personen zijn vrijwilligers die hun werkzaamheden zonder enige financiële vergoeding uitoefenen. Gemaakte en voorgeschoten kosten ten behoeve van de stichting worden vergoed mits deze vooraf door het bestuur c.q. de penningmeester zijn goedgekeurd.

Het beleidsplan:
Het beleidsplan vloeit voort uit de doelstellingen van de stichting. Het historisch onderzoek is opgedeeld in richtingen welke zijn ondergebracht in werkgroepen met eigen onderzoeksdoelen en/of taken. Deze werkgroepen opereren zelfstandig binnen de koepel van de stichting, hebben een eigen coördinator (voorzitter) en aangesloten leden die binnen hun eigen verband onderzoek en/of werkzaamheden uitvoeren. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief :

  1. Inventarisatie en documentatie

  2. Beeldmateriaal en Publicaties, 

  3. Dorpen en Gehuchten (vacatures)

  4. Visserij en Scheepvaart (vacatures)

  5. Kunst en Cultuur

  6. Archeologie

  7. Tentoonstellingen

Naast de vergaderingen binnen de werkgroepen is er regelmatig overleg tussen de werkgroepen en het bestuur. In deze vergaderingen vindt uitwisseling van informatie, informatie over de voortgang van onderzoeken en projecten en zaken van algemene aard plaats. Ook kunnen hier nieuwe onderzoeksdoelen worden voorgesteld.

Het naar buiten brengen en toegankelijk maken van verzameld materiaal vindt plaats langs diverse kanalen:

  1. de