DE FLEURIGE TROUBADOURS
1950 – 1954

Dit muziekgezelschap uit Nije- en Oudemirdum is ontstaan in 1950. In dat jaar hebben Johannes Wagenaar en Jaap Mulder de koppen bij elkaar gestoken om leeftijdsgenoten warm te maken voor een orkest naar het voorbeeld van ‘Vrij en Blij’o.l.v. Wessel Dekker (NCRV) en de ‘Flierefluiters’ o.l.v. Johan de Jong (VARA).
Nadat ze een 10-tal jongeren hadden gevonden die wel voor zo’n opzet voelden, zijn ze bij een aantal ouders langs gegaan om te vragen of hun zoon of dochter een muziekinstrument zou mogen aanschaffen en ook les zouden mogen krijgen. Voor die tijd vrij uniek, omdat men nauwelijks op de hoogte was van het bestaan van banjo, gitaar of mandoline.
De poging lukte en  men ging voortvarend aan het werk. Voor de lessen zorgde muziekleraar Theo Deden uit Wolvega. De orkestrepetities werden in de zomer van 1951 gehouden in het bûthûs van veehouder Hendrik Mulder en later in een lokaal van de Gereformeerde kerk te Nijemirdum.
De eerste uitvoeringen werden in de zomer van 1951 gegeven in Vakantiecentrum Sondel. Hier werden o.a. de volksliederen van de provincies gespeeld en gezongen. Een mooie oefening om later naar het grotere werk door te stoten.
Al gauw had men in de gaten dat alleen het verzorgen van muziek niet voldoende was om een avond te vullen. Daar moest nog wat bij. Zo werd in de winter van 1951/52 de eerste revue TUTTI FRUTTI op de planken gebracht.
Uit delen van het orkest werden kleine eenheden gevormd, zoals de cowboyband DE LOSSE LEIE (Lies Bokma, Coby Mulder, Jaap Mulder en Jan de Vries), het trio ACCOGIMANDI (Holly de Jong accordeon, Lies Bokma gitaar en Coby Mulder mandoline), de mûloargelklup DE LUCHTHAPPERS (Jan Aukema, Lies Bokma, Fedde van Dijk, Teun Stoker en Jan de Vries) en het accordeontrio ACCORDEONI (Holly de Jong, Jan de Vries en Jelle Twijnstra).
Het orkest had van het begin af aan 2 zangeressen (Jantje de Jong en Margje Sinnema). Een belangrijk aandeel in de revue hadden verder Johannes Wagenaar (voordracht) en DE SKET-SPILERS (Roelie van Dijk, Meine Hoekstra, Coby Mulder, Jaap Mulder en Johannes Wagenaar). De algehele leiding was in handen van Jaap Mulder.
Het op de planken brengen van zo’n revue was een hele klus. De decors moesten worden ontworpen, opgezet en gewisseld. Er werd een geluidsinstallatie aangeschaft. Het licht moest worden bediend enz.
Als er een optreden voor eigen rekening werd verzorgd, moest er een zaal gehuurd worden, raambiljetten gedrukt en verspreid, toegangskaartjes bij de gemeente opgehaald, auto’s of bus voor vervoer geregeld. Jan Aukema, Meine Hoekstra en Teun Stoker hebben grote delen van Fryslân op een gehuurde solex afgelegd om genoemde zaken op de juiste tijd en de juiste plaats te krijgen.
Maar de uitvoeringen werden nog professioneler opgezet. Voor de nieuwe en laatste revue LIT SE MAR KOMME 1952/53 werd de bekende Friese schrijver Abe Brouwer gevraagd een paar schetsen te schrijven en de regie op zich te nemen.
De Gaasterlandse korpsdirigent Meine Hottinga werd gevraagd het muzikale deel bij te schaven. Het werd een gevarieerd avondvullend programma met als hoofdact het orkest DE FLEURIGE TROUBADOURS en als onderdelen de reeds eerder genoemde muziekgroepjes, voordrager en schetsspelers. De revue is een keer of 15 op de planken gezet en als je de recensies mag geloven, was het een succes.
Zo snel als DE FLEURIGE TROUBADOURS tot stand zijn gekomen, zo snel hield het gezelschap het ook weer voor gezien. Doordat er een aantal jongens in dienst moest en er een aantal leden ging trouwen, werd tot opheffing besloten.
Merkwaardig is het dat uit het gezelschap, dat inclusief technici een 20-tal leden telde, geen enkel huwelijk is voortgekomen. Wel vriendschappen voor het leven!
Bij het huwelijksjubileum van Johannes en Klaske Wagenaar, in mei 1981, hebben DE FLEURIGE TROUBADOURS (geheel compleet) een succesvol optreden verzorgd.
De allerlaatste activiteit heeft op 6 december 2011 plaats gevonden. Een tv optreden van een half uur op de Fryske televisie in de rubriek It Paad Werom, eerder opgenomen in Hotel Boschlust in Oudemirdum.

 

Voorste rij:Meine Hoekstra, Titie de Jong, Sjirkje v.d.Weerd, Jan Aukema. Middelste rij: Coby Mulder, Lies Bokma, Teun Stoker, Jelle Twijnstra. Achterste rij: Jan de Vries, Jaap Mulder, Jantje de Jong, Fedde van Dijk, Jannie Westra, Johannes Wagenaar, Margje Sinnema.

 

 

Jaap Mulder, zakelijk leider, hier 19 jaar.

Cowboyband 'De Losse Leie'. Staande: Jan de Vries en Coby Mulder. Zittend: Lies Bokma en Jaap Mulder

 

UIT DE STATUTEN

B. Doel en Middelen
Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel:
a) De kennis van en de liefde voor lichte muziek en toneel onder de jongeren aan te kweken en uit te breiden.
b) Ze brengen dit tot uiting door het bespelen van lichte muziekinstrumenten en het instuderen van schetsen.
Art. 3. De vereniging tracht zijn doel te bereiken langs alle wegen en wel door:
De middelen die voor het vooropgestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
Dit kan bijv. zijn:
Het met elkaar in verenigingsverband musiceren. Het gezamenlijk beoefenen der toneelkunst.

C. Leden
Art. 6. a) Leden van de vereniging kunnen zijn allen die instemmen met het doel van de     
           Vereniging, mits zij de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt.
            b) de vereniging onderscheidt alleen maar gewone werkende leden
Art. 7. Gewone leden zijn zij die een instrument bespelen, die toneel verzorgen en die door                 het bestuur verzocht zijn lid te worden op grond dat zij aangesteld zijn als    toneelknecht, geluids- en lichttechnicus , al of niet tegen betaling
Art. 8. De leden moeten de Protestantse beginselen zijn toegedaan.

E. Het Bestuur
Art. 12 Het Bestuur wordt gekozen uit de leden
Art. 13 1) Het Bestuur bestaat uit 5 personen: 2 Dames en 3 Heren
2) De Zakelijk Leider is gekozen door de Algemene ledenvergadering tot wederopzegging door de Vereniging of door hem zelf. De andere vier zijn ook door de Algemene Ledenvergadering gekozen en verdelen de functie van secretaris(esse).
3) De Zakelijk Leider leidt de Algemene Ledenvergaderingen, het muziekgezelschap, de toneelclub en de uitvoeringsavonden. Bij hem is het secretariaat gevestigd. Dit houdt in : het verzorgen der correspondentie, het voeren der administratie, het beheren der geldmiddelen en het afhandelen van de dagelijkse zaken.
De secretaris maakt aantekeningen van de Ledenvergaderingen.

F. Geldmiddelen
Art. 17 De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:

  1. het geld dat verdient wordt door het geven van uitvoeringen

  2. Giften

Art. 18 De financiën worden aan het einde van het boekjaar gecontroleerd door een te           benoemen commissie

 

 

Linksboven: Johannes Wagenaar-voordracht, rechtsboven: Fedde van Dijk-zang , linksonder: Margje Sinnema-zang, rechtsonder: Jantje de Jong-zang

 

PROGRAMMA'S

 

 

 

 

 

 

RAAMBILJETTEN

 

Media

 

 

Aquisities

 

Advertenties

 

Recensies

 

Reunie in Nijemirdum 02 april 2005.

Van links naar rechts: Jan Aukema, Titie de Jong, Jantje de Jong, Jaap Mulder, Coby Mulder, Johannes Wagenaar, Margje Sinnema, Fedde van Dijk, Meine Hoekstra, Lies Bokma, Jan de Vries, Jelle Twijnstra, Teun Soker en Holly de Jong.
Sjirkje van der Weerd kon helaas niet aanwezig zijn.