OUDEMIRDUMER KLIF

Het Oudemirdumer Klif is een restant van een gletsjertong uit de voorlaatste ijstijd van 200000 tot 130000 jaar geleden, de Saale-ijstijd genoemd. Er onstonden tijdens deze ijstijd stuwwallen van keileem, een taaie lemige massa met verspreid voorkomende grotere stenen en grind. De steile kliffen in Gaasterland zijn ontstaan doordat op plaatsen waar de zee deze keileembulten bereikte er erosie plaatsvond. Door golferosie werd onderaan het klif keileem weggeslagen. Daardoor ontstonden er holle ruimtes waardoor de keileem erboven afbrokkelde. Omdat de keileem stevig was, zakte het klif niet in maar bleef de klifwand bestaan. Vanwege de constante afbrokkeling door de invloed van de zee bleven de hellingen voor de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 onbegroeid.
Nadat de Zuiderzee IJsselmeer was geworden  bleef het waterniveau constant . De steile wanden werden schuiner doordat er verbrokkeling (bij droogte) en erosie door water plaatsvond. Omdat er geen stroming meer was, bleef het afgespoelde zand en leem aan de voet van de kliffen liggen . Door de verzoeting van het IJsselmeer raakten de kliffen en het strand begroeid met bomen, struiken en planten. Vanwege het zout dat achterbleef in de grond, blijven er tot de dag van vandaag overigens zoutminnende planten groeien.
Het Oudemirdumer Klif was vanwege haar wetenschappelijke waarde een van de eerste aanwinsten van de vereniging Natuurmonumenten in de jaren 20 van de vorige eeuw.

Om een beter beeld te krijgen van het Oudemirdumer Klif is er uit het archief een fotocollage samengesteld.

 

Tijdens de winterperiode kan men prachtige fotos maken van het Klif .De verweerde restanten van de oude paalschermen zijn hierop duidelijk te zien. (fotos rond 1996 uit eigen archief)

De voor Nederland unieke kliffen vormen voor veel kunstenaars een bron van inspiratie.

Hieronder ziet u 2 tekeningen, links een potloodtekening van G.S.Huttinga uit 1943 (collectie Museum Hindeloopen) en rechts een krijttekening van Willem Jans Dijk plm. 1925 (collectie Fries Scheepvaartmuseum en Sneker Oudheidkamer).

Vlakbij het uitkijkpunt is op 2 plaatsen de rode keileem te bewonderen. Dit zijn de laatste zichtbare restanten van het Oudemirdumer Klif zoals die eruit zag toen het nog als klif steil en onbegroeid was.

Bovendien kan men in de verte vanuit het uitkijkpunt 2 kleine haventjes zien. Deze zijn destijds gemaakt voor het onderhoud van de houten paalschermen. Het werkvlot met heistelling en overig materiaal kon daar veilig liggen. Tevens kon nieuw onderhoudsmateriaal gemakkelijker worden aangevoerd middels deze schermhaventjes, ook wel vluchthavens genoemd. De visserij heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Deze site is nog in bewerking

 

Artikelen uit diverse couranten en brochures:

Balkster Courant:
1996-10-10 BC Oudemirdum, Marderhoek
1996-10-31 BC Oudemirdum, Marderklif nu
2008-07-24 BC Oudemirdumerklif wandeling
2009-09-20 BC Oudemirdum, Minne de Vries

Overige artikelen:
Op de rand van een atmosferische binnenzee 1
Op de rand van een atmosferische binnenzee 2
Oudemirdumer Klif excursie IVN 1
Oudemirdumer Klif excursie IVN 2
Oudemirdumer Klif excursie IVN 3
Oudemirdumer Klif excursie IVN 4
Oudemirdumer klif, beheer klifhelling juni 1983 tekening 1
Oudemirdumer klif, beheer klifhelling juni 1983 tekening 2
Oudemirdumer klif, beheer klifhelling juni 1983 tekening 3
Oudemirdumer Klif, beheer klifhelling juni 1983
Oudemirdumer Klif, beheer klifhelling juni 1983 vervolg
Oudemirdumerklif excursietoeliichting IVN 1
Oudemirdumerklif toelichting bl.2 en 3
Oudemirdumerklif toelichting bl 4 en 5
Oudemirdumerklif toelichting bl 6 en 7
Oudemirdumerklif excursietoelichting IVN bl 8
Speurtocht Oudemirdumerklif
Wandeling Wijd en Zijd 2000-06-14 Oudemirdumerklif

Beheersrichtlijnen Oudemirdumerklif (pdf bestand)